مدل های موجود در بخش حیوانات آزمایشگاهی رویان

مدل های موجود در بخش حیوانات آزمایشگاهی رویان

* موش هم­خون (Inbred) شامل سویه های:
 • C57BL/6
 •  DBA2
 •  C3H
 •  FVB/N
 •  MTK
 •  C57W
 •   BALB/c
* دورگه یا هیبرید شامل سویه:
 •  B6D2
*  موش غیر­هم­خون (Outbred) شامل سویه های:
 • NMRI (Naval Medical Research Institute)
 •  NIH
 • CD1
 •  SW (Swiss Webster)
* موش های تراریخته رویان:
 • PCAG-EGFP-ires-Puro
 • Pdx1- EGFP
 • Covid mice
* موش های تراریخته خارجی:
 • N5B6
 • N3BALB/c
 • Dicer1tm1Smr/J B6129S7
 • Eif2c2tm1.1Tara/J(129S4) B6129P2
 • B6129S-Tg (UCB-cre/ERT2) 1Ejb/J
 • MRL/MPJ
* موش با نقص سیستم ایمنی شامل سویه های:
 • Nude C57BL
 •   Nude BALB/c
* رت غیر هم خون شامل سویه های:
 • Wistar
 • Sprague Dawley (SD)
 •  Razi Razi
* رت تراریخت شامل سویه های:
 • RCS/Kyo
 • MD/Tama
* مدل های تجربی:
 • مدل ضایعه نخاعی در میمون و رت
 • مدل استئوآرتریت در موش، رت و گوسفند
 • مدل بیماری کبد چرب در رت
 • مدل بیماری دیابت در میمون و رت
 • مدل بیماری پارکینسون در رت و میمون
 • مدل بیماری التهاب حاد کلیه در میمون
 • مدل بیماری MS در رت و موش
 • مدل سکته قلبی در رت و میمون
 • مدل پیوند پوست در میمون
 • مدل پیوند کلیه در میمون
 • مدل بیماری کلیه پلی کیستیک در گربه نژاد پرشین
goup